معمولا در هنگام ارسال مقاله باید یک صفحه به عنوان Title Page به مقاله اضافه شود. البته در بسیاری از مجلات برخی از این مطالب در قالب سوال پرسیده می شود و صفحه اول به این شکل نیست. بطوریکه بعضی از مجلات با گرفتن این اطلاعات در فرایند ثبت صفحه اول را خود به صورت اتوماتیک تهیه می کنند.