درباره

اطلاعات شخصی

نام:                                             حسنعلی

نام خانوادگی:                           مسلمان یزدی

آدرس ایمیل:                              hmosalman@yahoo.com (for

my students)- hmosalman@gmail.com

 

مرتبه علمی                              استادیار-

وب سایت                                                                                                                       www.drmosalman.ir

Researcher ID:     http://www.researcherid.com/rid/B-3787-2010

وضعیت تحصیلی

فوق دکتری(سازه- هوش مصنوعی)، دانشگاه مالایا، 1390

دکتری (سازه)، دانشگاه مالایا،

فوق لیسانس(سازه)،

لیسانس (مهندسی عمران-عمران)،

 

زمینه های تحقیقاتی:

مهندسی سازه، هوش مصنوعی در طراحی و بهینه سازی سازه ها ( الگوریتم های ژنتیک، شبکه های عصبی، منطق فازی، سلولهای اتوماتا)