کتابهای تالیف شده به زبان انگلیسی

 

 

Applied Technical English For Civil Engineering

Braced System

لینک کتاب در سایت آمازون  لینک

 

Genetic Algorithms In Designing And Optimizing Of Structures

 

لینک کتاب در سایت آمازون لینک

 

Uncertainty Modelling in Structural Engineering

لینک کتاب در سایت آمازون  لینک

 

Loading Structures

لینک کتاب در سایت لینک