با توجه به درخواستهای زیاد کارگاه های دکتر حسنعلی مسلمان یزدی در تهران برای روز جمعه، دوره مقاله نویسی ایشان علاوه بر پژوهشگاه علوم و فناوری ایران در ایکوم نیز برگزار خواهد شد.

لینک ثبت نام: https://evnd.co/V8XQA