بخشهای چکیده یک مقاله علمی در تصویر زیر قابل مشاهده است البته معمولا جدود ۲۵۰ کلمه مجاز می باشد و باید توجه داشت که نباید با ابهام برای خواننده باشد حتی در حد یک جمله.