دانشجویان دکترا، درس بهینه سازی می باید ترجمه فایلهای یک و دو را که مطالب بسیار مفید و کاربردی در بحث شبکه های عصبی مصنوعی است مطابق صفحات مشخص شده انجام و در تاریخی که بعدا اعلام خواهد شد ارائه نماید. پروژه های کاربردی به همراه برنامه نویسی آنها بعدا اعلام خواهد شد.

فایل 1                            فایل 2         مقاله 1     مقاله 2