هنگام ارسال مقاله به خصوص مجلات انگلیسی‌زبان، نامه‌ای‌ به مقاله پیوست می‌شود که هدف آن توضیح مختصر اما جامع راجع به کار است.