نمرات درس سیستمهای اطلاعات مدیریت   مقرارات پیمان مدیریت ساخت   و دروس زبان و پیمان مدیریت پروژه

هرگونه مطلب در این مورد تنها با ایمیل hmosalman@yahoo.com اعلام گردد. از تماس جدا خودداری کنید