معرفی چندین سایت حاوی مقالات علمی و پژوهشی
1⃣سایت
digital.library.upenn.edu/books
💢نوع عملکرد
دسترسی به فهرست و متن کامل کتب الکترونیکی با موضوعات و فرمت های گوناگون
✴️نحوه ارائه مطالب رایگان
➖➖➖➖➖➖
2⃣آدرس سایت های حاوی مقالات علمی و پژوهشی
www.hamkelasy.com
💢نوع عملکرد
دسترسی به فهرست و متن کامل مقالات الکترونیکی با موضوعات گوناگون
✴️نحوه ارائه مطالب
رایگان
➖➖➖➖➖➖
3⃣آدرس سایت های حاوی مقالات علمی و پژوهشی
پژوهشکده قرآن و عترت
💢نوع عملکرد
کتب الکترنیکی در حوزه قرآن و عترت
✴️نحوه ارائه مطالب
رایگان
➖➖➖➖➖➖
4⃣آدرس سایت های حاوی مقالات علمی و پژوهشی
www.irantarjomeh.com
💢نوع عملکرد
ارائه دهنده ترجمه‌های آماده علمی، پژوهشی و دانشگاهی و عرضه مقاله‌های جدید علمی بصورت ترجمه‌های آماده آنلاین
✴️نحوه ارائه مطالب
غیر رایگان
➖➖➖➖➖➖
5⃣آدرس سایت های حاوی مقالات علمی و پژوهشی
www.articles.ir
💢نوع عملکرد
ارائه دهنده مقالات الکترونیکی با موضوعات گوناگون و طبقه بندی شده
✴️نحوه ارائه مطالب
متن کامل رایگان
➖➖➖➖➖➖
6⃣آدرس سایت های حاوی مقالات علمی و پژوهشی
www.maghaleh.net
💢نوع عملکرد
پایگاه مقالات دانشجویی ایران
✴️نحوه ارائه مطالب
متن کامل رایگان