فایل امتحانی د درس سیستمهای اطلاعات مدیریت را از اینجا دانلود کنید

فایل تکمیلی (ادامه فایل بالا) را از اینجا دانلود کنید