مطالب درس روش تحقیق

مطالب روش تحقیق

فایل درس روش تحقیق را می توانید از اینجا دانلود کنید .نمونه سوالات به شرح ذيل مي باشد

نمونه سوالات درس روش تحقیق

تحقیق:

1- تحقیق را تعریف نموده، چند مورد از ویژگیهای محقق را بیان کنید.

2- مراحل سیستماتیک برای تحقیق و پژوهش درباره یک موضوع را بیان کنید.

3- یافتن موضوع تحقیق در علوم مهندسی به چه روشهایی می تواند صورت گیرد؟

4- در امر تحقیق نحوه مطالعه مقالات چگونه است؟

5- جهت جمع آوری اطلاعات درباره موضوع تحقیق از کدام منابع می توان استفاده نمود؟

آشنایی با انواع مقالات:

6- مجلات ISI به چند دسته تقسیم می شوند؟هر کدام را به اختصار شرح دهید.

7- کنفرانس ها(همایش ها) از لحاظ سطح برگزاری بیان نموده هر کدام را توضیح دهید.

8- ساختار یک مقاله (مندرج در مجله) را به ترتیب بیان کنید.

9- عنوان مقاله باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟(ذکر حداقل 4 مورد الزامی است.)

10- در چکیده ساختاری به ترتیب چه عناوینی ذکر می گردد؟

11- چه دلایلی سبب عدم پذیرش یک مقاله در نشریات علمی می گردد؟(ذکر حداقل 5 مورد الزامی است.)

12- درباره ساختار مقدمة مقاله توضیح دهید.

13- هدف از برگزاری همایشهای علمی چیست؟ (ذکر حداقل 4 مورد الزامی است.)

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی:

14- انواع سخنرانی جهت ارائه مقاله در همایش ها را نام برده، مدت زمان هر کدام را بیان کنید.

15- انواع روشهای ارائه مطالب و نیز عناصر اصلی ارائه را بیان کنید.

16- حداقل 5 مورد از عوامل موثر در ارائه مطالب را بیان کنید.

17- خصوصیات ارائه شفاهی چیست؟

18- مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌) را توضیح دهید.

19- مقالة‌ تحليلي را توضیح دهید.

20- مقالة‌ مروري را توضیح دهید.

21- مقاله‌ گردآوري را توضیح دهید.

22- واژه‌هاي كليدي چگونه تعیین می شوند؟

سمینار

23- سمینار را تعریف نموده، بخش های مختلف آن را نام ببرید.

24- در ارائه سمینار چه مواردی هدف می باشد و چه مواردی هدف نیست؟

25- در زمان ارائه سمینار به چه مواردی باید توجه نمود؟(حداقل 5 مورد)

26- بعد از ارائه سمینار و به هنگام پرسش و پاسخ باید به چه مواردی توجه نمود؟