بسیاری از پژوهشگران در هنگام نگارش پروپوزال با مشکل عمده ای به نام محاسبه حجم نمونه مواجه میشوند. در وبسایت زیر محاسبه حجم نمونه برای چند نوع مطالعه و نیز چند نوع اندازه اثر ارائه شده است.

http://www.sample-size.net/
@pairanian
@amirkabiriranian