مجله
Philosophical Transactionsکه نام کامل آن به صورت زیر بوده است
Philosophical Transactions, Giving some Account of the present Undertakings, Studies, and Labours of the Ingenious in many considerable parts of the World
قدیمی ترین مجله علمی دنیا است و بیش از ۳۵۰ سال است که چاپ میشود.
در این فیلم درباره این مجله و محتویات اولین شماره این مجله، توضیح داده شده است.