سرقت علمی ادبی (plagiarism) همواره در طول تاریخ و در تمام فرهنگها محکوم و از نظر اخلاقی مردود بوده است.
به اظهار نظر معروف پلینی دانشمند معروف رومی (۲۰۰۰ سال قبل) توجه کنید!