سایت های تشخیص سرقت علمی

نرم افزارها و  وب سایتهای بررسی سرقت علمی

چند نمونه از این سایتها و نرم افزارها برای تشخیص سرقت علمی

 

Duplichecker

Viper

paper rater

ithenticate

turnitin

Plagiarisma.Net

crossref

docol

plagiarismchecker

سایت خوب مجانی

 

سایتهای ایرانی

سمیم نور

همانند جو

توجه هیچ تعهدی مبنی بر کیفیت و صحت نمی باشد فقط در حد معرفی می باشد

لینک 1

http://iranithenticate.ir/

http://cross-check.ir/

لینک 2