رزومه فارسی

دانلود رزومه

دکتر مسلمان یزدی

اطلاعات شخصی

نام:                                             حسنعلی

نام خانوادگی:                            مسلمان یزدی

آدرس ایمیل:                              hmosalman@gmail.com

تلفن:                                         09131516522               

مرتبه علمی                               دانشیار

مدیرعامل پژ وهشکده امیرکبیر ایرانیان و بنیانگذار سامانه جامع صنعتی شمستا

وب سایت                                                                                                                       www.drmosalman.ir

Researcher ID:     https://www.webofscience.com/wos/author/record/C-8507-2019

وضعیت تحصیلی

فوق دکتری(سازه- هوش مصنوعی)، دانشگاه مالایا، 1390

دکتری (سازه)، دانشگاه مالایا،

فوق لیسانس(سازه)،

لیسانس (مهندسی عمران-عمران)،

 

زمینه های تحقیقاتی:

مهندسی سازه، هوش مصنوعی در طراحی و بهینه سازی سازه ها ( الگوریتم های ژنتیک، شبکه های عصبی، منطق فازی، سلولهای اتوماتا)

 

کتاب ها

 • تالیف “Applied Technical English for Civil Engineering” (چاپ چهارم 1395)، انتشارات فدک ایساتیس، تهران، ایران (زبان انگلیسی)
 • تالیف ” ایمنی در پروژه های عمرانی” (چاپ دوم 1395)، انتشارات فدک ایساتیس، تهران، ایران.
 • تالیف “Braced Systems” (1390)، انتشارات VDM Publisher، آلمان (زبان انگلیسی)
 • تالیف ” اصول و مبانی بارگذاری سازه ها” (1390)، انتشارات فدک ایساتیس، تهران، ایران
 • تالیف “Loading Structures” (1390)، انتشارات UMPress، مالزی (زبان انگلیسی)
 • تالیف” آموزش نرم‌افزار مدیریت منابع اندنوت”(1392 چاپ سوم)، انتشارات فدک ایساتیس
 • تالیف”آموزش مدیریت منابع علمی و شبکه های تحقیقاتی مندلی” (1391)، انتشارات فدک ایساتیس، تهران
 • تالیف”راهنمای زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران” (1391)، انتشارات فدک ایساتیس، تهران
 • تالیف “Word در تحقیقات” (1392)، انتشارات فدک، تهران
 • تالیف “Genetic algorithms In Designing And Optimizing Structures” (2013)، انتشارات Alberta، آلمان (زبان انگلیسی)
 • تالیف ” سرقت علمی” (1392) انتشارات فدک، تهران
 • تالیف “Uncertainty Modeling In Structural Engineering “(2014) ، انتشارات Alberta، آلمان (زبان انگلیسی)
 • تالیف”سیستمهای نوین در مدیریت ساخت پروژه های عمرانی” (1395) انتشارات دانشگاه آزاد
 • ترجمه”هوش مصنوعی” (1399) انتشارات دانشگاه آزاد
 • ترجمه” مدلسازی اطلاعات ساختمان و مدیریت ساخت ” (1400) انتشارات دانشگاه آزاد

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات  (تماما با نمایه ISI )

 1. Mosalman, A., M. Mosalman, and H.M. Mosalman Yazdi, Equations of unsteady flow in curved trapezoidal channels. International Journal of the Physical Sciences, 2011. 6(4): p. 671-676.
 2. Mosalman, H. and N.R. Sulong, Parametric investigation on an off-centre braced frame system’s stiffness. International Journal of the Physical Sciences, 2010. 5(17): p. 2642-2651.
 3. Mosalman, M., A. Mosalman, and H.M. Yazdi, On the connection behavior of gate bracing system. Scientific Research and Essays, 2011. 6(2): p. 241-246.
 4. Saffari, H. and H.M. Yazdi, An efficient and direct method for out-of-plane buckling analysis of Y-braced steel frames. Journal of Constructional Steel Research, 2010. 66(8-9): p. 1107-1111.
 5. Yazdi, H.A.M. and N.H.R. Sulong, Optimization of Off-Centre bracing system using Genetic Algorithm. Journal of Constructional Steel Research, 2011 2010. 67: p. 1435-1441.
 6. Yazdi, H.M. and N.H.R. sulong, Eccentricity optimization of NGB system by using multi-objective genetic algorithm. Journal of Applied Sciences, 2009.9(19): p. 3502-3512.
 7. Mosalman, F., A. Mosalman, and H.M. Yazdi, One day ahead load forcasting by artificial neural network. Academic Journal (SRE), 2011. 6(13): p. 2795-2799.
 8. Yazdi, H.M. and N.H.R. Sulong, Artificial Intelligence in Designing Non Geometric Brace Systems, in Proceedings of the 2009 Wrorld Global Congress on Intelligent Systems. Computer Society, 2009. 1: p. 3-7
 9. Mosalman, H. and N.R. Sulong, Genetic Algorithm in Locating the Optimum Mid-Connection of Off-Centre Braced System. Structure and Infrastructure Engineering, 2012. 1(1): p. 1-10
 10. Mosalman, M. and H.M. Yazdi, Metal spraying for revamping and keeping piceses. Academic Journal (IJPS), 2011. 6(30): p. 7021-7025.
 11. Mosalman Yazdi, H.A. and N.H. Ramli sulong. Genetic programming for topological investigation of optimum eccentricity of EBF systems. IEEE Computer Society, 2011. 2: p. 587-591
 12. Mosalman Yazdi, H.A., N.H. Ramli sulong, and F. Mosalman. Fuzzy multi-objective genetic algorithm in determination of optimum mid connection location of off-centre bracing system. Computer Society, 2010. 3: p. 490-494
 13. Yazdi, H.M., Implementing designer’s preferences using fuzzy logic and Genetic Algorithm in structural optimization. International Journal of Steel Structures, 2016. 16(3): p. 987-995.
 14. Yazdi, H.M., M. Mosalman, and A.M. Soltani, Seismic Study of Buckling Restrained Brace System without Concrete Infill. International Journal of Steel Structures, 2018. 18(1): p. 153-162.
 15. Yazdi, H.M. and N.H.R. Sulong, On the behaviour of mid-connection in off-centre bracing system. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Structures and Buildings. 2018. 1(1): p. 1-13.
 16. Zarepor Ashkezari, A. and H. Mosalman Yazdi, Location Allocation of Earthquake Relief Centers in Yazd City Based on Whale Optimization Algorithm. International Journal of Engineering, 2021. 34(5): p. 1184-1194.
 17. Zarepor Ashkezari, A. and H. Mosalman Yazdi, Presenting a New Method for Earthquake Relief Center Location Allocation based on Whale Optimization Algorithm. International Journal of Engineering, 2021. 34(4): p. 769-781.
 18. Ahmadi, E., et al., Effects of fly ash, slag pozzolans, and polycarboxylate on mechanical properties of concretes and economical evaluation. Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería, 2022. 38(1).
 19. Mousavi, S.E., H.A. Mosalman Yazdi, and M. Mosalman Yazdi, Optimization Design of Reduced Beam Section Using Genetic Algorithm. International Journal of Steel Structures, 2022. 22(3): p. 805-815.
 20. A Hemmati, HAM Yazdi, A Sadeghian, A Sherafat, Identifying and Ranking the Barriers to Buildings Designed with BIM from the point of view of the Construction Industry Experts Using Fuzzy Delphi Technique. International Journal of Applied Arts Studies (IJAPAS), 2023. 8(1): p. 101-101.

 

 

 

مقالات ارائه شده در مجلات داخلی

سعیده نگارش، نعمت حسنی، حسنعلی مسلمان یزدی*، تعیین معیارهای موثر در جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی و محاسبه ضریب وزنی اهمیت آنها به روش AHP، فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران 1395، جلد6 شماره 3 ص264-272

حسنعلی مسلمان یزدی، محمدرضا مسلمان یزدی، عرفان محمدی، تعیین تاخیر درپروژه های‌ ساخت مترو با روش چند معیاره فازی (مطالعه موردی: پروژه متروی کرج). نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 1397

مقالات ارائه شده در سمینارهای بین المللی

 1. 1. Mosalman, A. and H.A. Mosalman Yazdi. On the Safety of Construction Projects. in International Conference On Building Science and Engineering (ICON-BSE 2009). 2009. Johor, Malaysia.
 2. 2. Mosalman, A. and H.A. Mosalman Yazdi. On the equations of unsteady flow in curved-trapezoidal channels. in the International Conference on Fundamental & Applied Sciences (ICFAS2010). 2010. Kuala Lumpur, Malaysia.
 3. 3. Mosalman, A. and H.A. Mosalman Yazdi. On the Safety Construction of Steel Structures. in First Makassar International Conference in Civil Engineering. 2010. Makassar, Indonesia.
 4. 4. Mosalman, F. and H.A. Mosalman Yazdi. Artificial neural network in forcasting 24-hour electrical load by considering seasonal variations. in 2010 International Conference on Intelligent Network and Computing(ICINC 2010). 2010. Kuala Lumpur- Malaysia.
 5. 5. Mosalman, F. and N.H. Ramli sulong. On the stiffness of NGB system. in International Conference on Construction and Building Technology. 2008. Kuala lumpur- Malaysia.
 6. 6. Mosalman Yazdi, H.A. and N.H. Ramli sulong. Effect of eccentricity on the behavior of NGB system and proposed methods for improving this systems behaviour. in Regional Collaboration Collaboration and Collaboration and Presentation on Research Findings in Civil and Environmental Engineering. 2008. Bangkok- Thailand.
 7. 7. Mosalman Yazdi, H.A. and N.H. Ramli sulong. Determining the optimum point for NGB system by using GA. in 7th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference. 2009. Langkawi- Malaysia.
 8. 8. Mosalman Yazdi, H.A. and N.H. Ramli sulong. Eccentricity optimization in NGB by elite GA. in Third International Conference on Modeling and Applied Modeling , Simulation and Applied Optimization. 2009. UAE.
 9. 9. Mosalman Yazdi, H.A. and N.H. Ramli sulong. Investigation of the brace elements connection in non-geometric brace system. in International Conference for Technical Postgraduate 2009. 2009. Kuala Lumpur- Malaysia.
 10. 10. Mosalman Yazdi, H.A. and N.H. Ramli sulong. On the GA optimization of NGB. in Fifth International Conference on Construction in 21st Century. 2009. Istanbul- Turkey.
 11. 11. Mosalman Yazdi, H.A. and N.H. Ramli sulong. Genetic programming for topological investigation of optimum eccentricity of EBF systems. in 3rd International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2011). 2010. Mumbai-India.(ISI)
 12. 12. Mosalman Yazdi, H.A. and N.H. Ramli sulong. Investigation on the behaviour of mid connection in off-center bracing system. in First Makassar International Conference in Civil Engineering. 2010. Makassar- Indonesia.
 13. 13. Mosalman Yazdi, H.A., N.H. Ramli sulong, and F. Mosalman. Fuzzy multi-objective genetic algorithm in determination of optimum mid connection location of off-centre bracing system. in the 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE 2010). 2010. Chengdu, China.(ISI)
 14. 14. Mosalman Yazdi, H.A. and H. Safari. On the characteristics of gate braced system. in First National Civil Engineering Congressional. 2003. Tehran, Iran.
 15. 15. Mosalman Yazdi, H.A. and H. Safari. Inspecting the effects of executive defects on the brace function. in Earthquake Congress. 2004. Kerman, Iran.
 16. 16. Yazdi, H.M. and N.H.R. Sulong, Artificial Intelligence in Designing Non Geometric Brace Systems, in Proceedings of the 2009 Wrorld Global Congress on Intelligent Systems. 2009. Xiamen, China. (ISI)
 17. 17. Yazdi, H.M. and N.H.R. Sulong, Fuzzy Logic in Modelling Designer’s Preferences Information on Structural Optimization, in Proceedings of the 2011 internation conference on advances in Structural Engineering and Mechanics. 2011. Seoul, South Korea

بیش از 200 مقاله در کنفرانسهای داخلی و بین المللی

اختراع

با عنوان: ساخت بلوک های سبک اتوکلاو شده با استفاده از پساب صنایع فرآوری مواد اولیه سیلیس، شماره ثبت  139550140003002655 تاریخ 8/3/1395

سوابق آموزشی

از سال 1382-تاکنون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، یزد، میبد، مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

از سال 1387-1390 ، مدرس در دانشگاه مالایا، مالزی

1390-1391 هیات علمی در دانشگاه UM  مالزی

طراح و مدرس دوره های تحقیقاتی زیر در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و آموزش نیروی انسانی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،

و مدرس دوره های تحقیقاتی برای اساتید و کارشناسان پژوهشی دانشگاه های علامه طباطبائی، جنگ، تهران، و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مرکز تحقیقات پسته ایران و …

مربی اسکیت پایه و فری استایل

 

سوابق اجرایی

بنیانگذار پلتفرم جامع صنعتی شمستا با تارنمای www.shamsta.com

کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

مشاور توسعه فناوری و عارضه یابی شرکت شهرکهای صنعتی یزد

مشاور توسعه فناوری شتابدهنده پیشگامان کویر

مسئول کمیسیون آموزش کارشناسان رسمی دادگستری یزد (به مدت 1 سال)

رئیس کمیته همگانی هیات اسکیت استان یزد به مدت 3 سال

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله سراسری آموزشی- پژوهشی “آیین پژوهشهای فنی مهندسی”

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان 1392 تاکنون

عضو هیات مدیره  و مهندس ناظر شرکت ساختمانی یزدسازبنا  از 1378 تا 1383

مدیر گروه کاردانی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز 1382-1383

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از سال 1383 تاکنون

مدیرگروه کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد 1390 تا 1391

عضو کمیته بازرسی استانداری یزد 1385-1386

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد 1391- 96

دبیر اولین، دومین، سومین و چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان  سال 1392 و 1393و 1394و 1395

دبیر 21 همایش ملی در داخل کشور

راهنمای بیش از 400پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه های مدیریت ساخت، مهندسی سازه و زلزله

راهنمای بیش از 10 رساله دکتری

مجری و همکار در 13 طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی

برتری ها، جوایز و نشانها

پژوهشگر برتر  دانشگاه در سالهای 1385 ، 1389 و 1391و 1392و 1394، 1397، 1399، 1401

انتخاب کتاب Braced Systems  به عنوان برترین تالیف کتاب منطقه در سال 1390

دانشجوی برتر منتخب در دوره دکتری

داور 5 مجله ISI

پژوهشگر برتر (رتبه اول) سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان یزد در سال 1392

رتبه دوم شرکتهای فناور استان یزد در سال 1402