برتری ها، جوایز و نشانها

پژوهشگر برتر  دانشگاه در سالهای 1385 ، 1389 و 1391و 1392و 1394 و 1396

انتخاب کتاب Braced Systems  به عنوان برترین تالیف کتاب منطقه در سال 1390

دانشجوی برتر منتخب در دوره دکتری

داور 5 مجله ISI

پژوهشگر برتر (رتبه اول) سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان یزد در سال 1392

Related Post