دانشجویان گرامی از ارسال مقاله بدون هماهنگی با اینجانب و تایید محتوای آن جدا خودداری کنند. در صورت مشاهده چنین مواردی عواقب پیگیری حقوقی بر عهده خود فرد می باشد. دانشجویانی که اینجانب راهنمای آنها بوده ام مطالب تحقیقاتی خود را می توانند با هماهنگی بصورت مقاله ارائه نمایند