دفتر یزد، پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان

صفائیه بلوار امیرکبیر، طوبی شرقی 24 ، پلاک 6 کدپستی8916147773

ایمیل hmosalman@gmail.com                        hmosalman@yahoo.com     info@drmosalman.ir

لینک آدرس گوگل مپ

تلفن دفتر یزد :  38207289 – 38219259 – 035