فقط محدود به موارد بالا نیست. در حقیقتisiگزارش سالانه JCR را دارد و مربوط به سابقه دوسال قبل ان و اسكوپوسSJR که گزارش سه سال قبل ملاک آن است و…