اکنون که کشور اسلامی ما در شرایط تحریم از سوی استکبار جهانی به سر می برد شاید یکی از مهمترین اقدامات برای در هم شکستن تاثیرات مخرب این تحریم، بومی سازی نیازهای کشور به ویژه در صنعت می باشد. همانطور که رهبری به درستی با درک شرایط کشور در سال 1398، شعار سال را رونق تولید نامگذاری کردند و در سال 1399 ، شعار جهش تولید را برای این سال انتخاب نمودند تا نشان دهند که تنها راه برونرفت از شرایط کشور و تروریست اقتصادی دولت آمریکا، تکیه بر روی توانایی و باور نیروهای جوان و مستعد کشور می باشد. لذا به این منظور سعی داریم در این مقاله توضیحاتی در خصوص بومی ­سازی و شرایط آن بپردازیم.
بومی­ سازی در فرهنگ لغت به معنی فراهم آوردن امکان استفاده از یک ابزار، راهکار، صنعت یا دانش در محلی که در آن تولید نشده است یا هدف تولید کننده، استفاده در محل مورد نظر استفاده کننده نبوده است. از طرفی با توجه به اینکه اکنون تحریمهای شدیدی به واسطه سلطه آمریکا بر جهان، بر کشور ما حاکم است امکان مراودات اقتصادی و صنعتی ممکن نبوده و یا بسیار سخت می باشد. لذا لازم است به منظور برون رفت از این شرایط جهت پیشرفتهای صنعتی گامهای اساسی برداشته شود. از جمله این سیاستها به جریان انداختن چرخ صنعت کشور می باشد تا با رونق آن زندگی مردم شرایط بهتری داشته باشد. این در حالی است که صنایع کشور با توجه به وابستگی شدید به نفت از سالها قبل وام دار و نیازمند کشورهای صنعتی بوده و است. لذا اتکا به باورهای خودی و نیز توان، هوش، پشتکار و مدیریت نیروهای داخل کشور و از جمله جوانان می توان تاثیر این مشکلات را برطرف یا حداقل کاهش داد. بر این اساس رهبر انقلاب با توجه به شناخت عمیق این مشکل در سخنرانیهای متعدد راهکارهایی را برای مقابله با آن ارائه نموده اند. به منظور مشاهده کامل مقاله بر روی بومی سازی و شمستا کلیک نمایید.