یکی از مھمترین عوامل در تعیین ارجاع درست به منابع علمی استفاده از شیوه ھای استاندارد رفرنس دھی داخل متن و تنظیم رفرنس ھای انتھای مقاله است. مجلات مختلف از شیوه ھای متفاوتی برای رفرنس نویسی داخل متن استفاده می کنند که پژوھشگران بھتر است قبل از تنظیم نھایی مقاله و ارسال به مجله ابتدا به بخشی در مجله به نام راھنمای نویسندگان مراجعه کرده و شیوه ھای قابل قبول رفرنس دھی مجله را مطالعه و مقاله خود را برھمان اساس تنظیم نمایند.
مطلبی که در پیش روی دارید گزیده ای از شایعترین نکاتی است که برای رفرنس دھی APA که یکی از شایعترین شیوه ھای بکار رفته درمجلات است کاربرد دارد.