مشخصات نویسندگان مقالات که در زیر نام نویسندگان می اید. نحوه نوشتن حتما باید بر اساس دستورالعمل پزوهشی دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی باید باشد. بهتر است ایمیل نیز در کنار ادرس باشد.برای نویسنده مسئول اطلاعات بیشتری مثل شماره موبایل یا فکس هم ممکن است در خواست شود که در پانوشت می اید.