برای تهیه کتاب با پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان 38219259-035 تماس حاصل فرمایید.

 

زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران- چاپ چهارم 1395

زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران

 

ایمنی در پروژه های عمرانی

ایمنی در پؤوژه های عمرانی

اصول و مبانی بارگذاری سازه ها (فایل اصلاحات)

اصول و مبانی بارگذاری سازه ها

راهنمای زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران

راهنمای زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران

آموزش مدیریت منابع علمی اندنوت

آموزش مدیریت منابع علمی اندنوت

ورد در پژوهش

word در پژوهش

آموزش مدیریت منابع علمی و شبکه های تحقیقاتی مندلی

مدیریت منابع علمی و شبکه های تحقیقاتی مندلی

سرقت علمی

سرقت علمی

سیستم های نوین در مدیریت ساخت پروژه های عمرانی

سیستمهای نوین در مدیریت ساخت پروژه های عمرانی

هوش مصنوعی (ترجمه)

هوش مصنوعی

اسکیت