دانشجویان از تماس جدا خودداری کنند.
در صورت هرگونه سوال یا بررسی مجدد فقط به ایمیل hmosalman@gmail.com مطلب خود را بنویسید.
دو نفر از دانشجویان برگه بدون نام دارند.
حسین فلاحتی -1-