مطالب درس مدیریت پیمان

با ارسال ایمیل به hmosalman@yahoo.com موضوع و اسامی نفرات را اعلام تا تاریخ ارائه به شما داده شود

1- طبقه بندی معاملات از لحاظ قیمت-انواع مناقصات از نظر روش دعوت پیمانکاران  و روشهای انجام مناقصات

2- مناقصات، اگهی دعوتها،  مدارک مورد نیاز، بازگشایی پاکتها، جلسه تعیین برنده

3- انواع قراردادها

4-معیارهای ارزیابی پیمانکاران

5- ترک تشریفات مناقصه، قراردادهای فهرست بها، زیربنایی و …

6- تعدیل، تفاوت مصالح و محاسبات آن

7-بیمه قراردها

8-ضمانت نامه های بانکی قراردادها و نحوه محاسبه آنها

9-شرایط عمومی پیمان در دو بخش که هر بخش را یک گروه می تواند ارائه دهد

10- قراردادهای بین المللی و نکات آن

11 – موارد دیگر که با توجه به تجربه خود می توانید پیشنهاد دهید