سوابق اجرایی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله سراسری آموزشی- پژوهشی “آیین پژوهشهای فنی مهندسی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان 1392 تاکنون

عضو هیات مدیره  و مهندس ناظر شرکت ساختمانی یزدسازبنا  از 1378 تا 1383

مدیر گروه کاردانی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز 1382-1383

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از سال 1383 تاکنون

مدیرگروه کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد 1390 تا 1391

عضو کمیته بازرسی استانداری یزد 1385-1386

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد 1391- تاکنون

دبیر اولین، دومین و سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان  سال 1392 و 1393و 1394

دبیر اولین و دومین همایش همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سال 1392 و 1393

دبیر اولین، دومین و سومین همایش ملی فن آوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی 1392 و 1393و 1394

دبیر اولین و دومین همایش وکالت، فقه و حقوق سال 1393و 1394

دبیر دومین همایش ملی سرامیک ایران سال 1393

دبیر اولین و دومین همایش ملی National Conference on English Language, Literature and Translation in Education سال 1393و 1394

راهنمای بیش از 100پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه های مدیریت ساخت، مهندسی سازه و زلزله

راهنمای 2 رساله دکتری در حال انجام

Related Post