طبق گزارش retraction_watch ایران در صدر کشورهای با بیشترین نسبت مقاله ملغی (retracted) شده قرار دارد.
گزارش مجله science را در این زمینه میتوانید در لینک زیر بیابید.

https://tinyurl.com/yczdrt7h