جایگاه پژوهشگران

 1. پژوهشگران پر استناد
 2. پژوهشگران با شاخص “اچ” بیشتر از 100
 3. پژوهشگران پر تولید

جایگاه نشریه های علمی

 1. حضور در نمایه نامه های جهانی(WOS)
 2. حضور در نمایه نامه های جهانی(Scopus)
 3. ضریب تأثیر
 4. امتیاز استنادی
 5. اسنیپ
 6. رتبه بندی نشریه های (سکیمگو)

جایگاه مؤسسه ها در نظام های فراگیر رتبه بندی

 1. رتبه بندی جهانی دانشگاه های (مؤسسه آموزشی عالی تایمز)
 2. رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان
 3. رتبه بندی جهانی دانشگاه های (کیو. اس)
 4. رتبه بندی دانشگاه ها بر پایه عملکرد علمی
 5. رتبه بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری (لایدن)
 6. رتبه بندی (یو-مالتی رنک)
 7. رتبه بندی عملکرد مقاله های علمی دانشگاه های جهان
 8. رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان (یو. اس. نیوز)
 9. رتبه بندی دانشگاه های جهان
 10. رتبه بندی مؤسسه های (سکیمگو)
 11. رتبه بندی دانشگاهی (راوند)
 12. رتبه بندی پژوهشی دانشگاه های جهان
 13. رتبه بندی جهانی دانشگاهی(گرین متریک) درباره توسعه پایدار
 14. رتبه بندی کیفیت پژوهش (آی، تی، یو)
 15. رتبه بندی (سایویژنز)
 16. رتبه بندی آوازه (رار)
 17. رتبه بندی مؤسسه های آکادمیک (نیچر ایندکس)
 18. رتبه بندی دانشگاه های آسیایی(مؤسسه آموزش علی تایمز)

جایگاه مؤسسه ها در نظام های موضوعی  رتبه بندی

 1. رتبه بندی جهانی دانشگاه های (مؤسسه آموزش عالی تایمز)
 2. رتبه بندی حوزه ای علمی دانشگاه های جهان
 3. رتبه بندی موضوعی علمی دانشگاه های جهان
 4. رتبه بندی حوزه ای جهانی دانشگاه های (کیو. اس)
 5. رتبه بندی موضوعی جهانی دانشگاه های (کیو. اس)
 6. رتبه بندی موضوعی دانشگاه ها بر پایه عملکرد علمی
 7. رتبه بندی حوزه ای عملکرد مقاله های علمی دانشگاه های جهان
 8. رتبه بندی موضوعی عملکرد مقاله های علمی دانشگاه های جهان
 9. رتبه بندی موضوعی بهترین دانشگاه های جهان (یو. اس. نیوز)
 10. رتبه بندی موضوعی دانشگاهی (راوند)
 11. رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان

جایگاه مؤسسه ها در نظام های رتبه بندی وبگاه ها

 1. رتبه بندی وب دانشگاه ها
 2. رتبه بندی دانشگه ها بر پایه استناد (گوگل اسکالر)
 3. رتبه بندی وب پژوهشگاه ها
 4. رتبه بندی و اسپارگاه های سازمانی
 5. رتبه بندی جهانی وب دانشگاه ها و کالج ها

جایگاه ایران در نمایه نامه های استنادی

 1. شمار انتشارات (WOS)
 2. شمار انتشارات (Scopus)
 3. شمار استنادها
 4. میانگین سرانه

  استناد به مقاله (سالانه)

 5. سرانه استناد به انتشارات (پنج ساله)
 6. شاخص (اچ)
 7. همکاری علمی جهانی
 8. شمار مقاله های داغ
 9. شمار مقاله های پر استناد

جایگاه ایران در رتبه بندی های علم، فناوری و نوآوری

 1. رتبه بندی کشورهای (سکیمگو)
 2. رتبه بندی کشورهای (نیچر ایندکس)
 3. رتبه بندی مقاله های علمی و فنی
 4. شاخص توسعه آموزش برای همه
 5. بودجه دولت برای آموزش
 6. گزارش (وایپو) درباره اظهارنامه های ثبت اختراع
 7. شاخص جهانی نوآوری
 8. شاخص نوآوری(بلومبرگ)
 9. شاخص جهانی خلاقیت
 10. گزارش رقابت پذیری جهانی
 11. شاخص توسعه انسانی
 12. شاخص سرمایه انسانی
 13. شاخص جهانی استعداد انسانی
 14. شاخص جهانی رقابت پذیری استعداد
 15. رتبه بندی تولید ناخالص داخلی
 16. صادارات مبتنی بر فناوری پیشرفته (بر پایه دلار آمریکا)
 17. شاخص جهانی کار آفرینی
 18. شاخص آسانی انجام کسب وکار
 19. شاخص آزادی اقتصادی
 20. شاخص اقتصاد دانش بنیان
 21. شاخص عملکرد رقابتی صنعت
 22. شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 23. شاخص توسعه دولت الکترونیک
 24. کاربران پهن باند ثابت (در هر 100 نفر)
 25. مشترکان تلفن همراه (در هر 100 نفر)
 26. کاربران اینترنت
 27. شاخص آمادگی شبکه ای
 28. با سوادترین ملت های جهان
 29. شاخص جهانی (تینک تنک)
 30. یو 21: رتبه بندی نظام های ملی آموزش عالی
 31. شاخص جهانی حقوق مالکیت
 32. رتبه بندی المپیاد جهانی ریاضی
 33. رتبه بندی المپیاد جهانی کامپیوتر
 34. رتبه بندی المپیاد جهانی فیزیک
 35. رتبه بندی المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک
 36. رتبه بندی المپیاد جهانی زیست شناسی
 37. رتبه بندی المپیاد جهانی شیمی