امام باقر علیه السلام: زکات دانش، آموختن آن به بندگان خدا است.
تقدیر از آقای مسلمان یزدی به مناسبت روز معلم
معلمی به عنوان روح و اساس سازمان آموزشی، فراتر از یک شغل می باشد. معلمان قهرمانانی بی نام هستند که به پرورش و پروردگاری نسل های آینده می پردازند. آنها نه تنها آموزش می دهند بلکه به شاگردان خود کمک می کنند تا بهترین راه و مسیر را برای دستیابی به رویاهای خود بیابند و در سراشیبی سقوط قرار نگیرند. آنها همیشه در پی انتقال دانش و تجربیات خود به نسل های آینده هستند و با روحیه ای پویا باعث رشد و پیشرفت جامعه خواهند شد. شاید بتوان معلمان را تاثیرگذارترین افراد در ارتقا و پیشرفت نسل های آینده دانست. 12 اردیبشهت به عنوان روز معلم فرصتی است تا بتوان از زحمات بی شائبه ی آنها قدردانی کرد. این روز بهانه ای شد تا اعضای تیم شمستا از استاد و معلم گرانقدر جناب آقای دکتر مسلمان یزدی که همواره در حال آموزش دانشجویان و اعضای تیم هستند تشکر و قدردانی کرد، هرچند این قدرانی در برابر زحمت های زیادی که در راه آموزش و هدایت تیم شمستا انجام می دهند بسیار ناچیز است. از خداوند متعال برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون در این مسیر پرپیچ وخم را خواستاریم .
سامانه جامع صنعتی شمستا بانک اطلاعات صنعت ایران
www.shamsta.com