بررسی اعتبار یک مجله

اکنون شناسایی اعتبار مجلات برای بسیاری از دانشجویان، اساتید و پژوهشگران به مشکلی تبدیل شده است چون

حتی برخی از مجلات ISI نیز در ایران فاقد اعتبار بوده و مورد تایید دانشگاههای مختلف نمی باشند. و امروزه حتی شاهد سایتهای جعلی برای مجلات معتبر هستیم لذا برای شناسایی مجله گامهای زیر پیشنهاد می گردد:

1- بررسی اینکه مجله مورد نظر ISI  است یا نه

برای اینکار بررسی کنید مچله مورد نظر در این سایت باشد اگر مشخصات مجله در این سایت بود مجله ISI  است اما این کافی نیست چون برخی انها مورد تایید وزارتین و دانشگاه آزاد نیستند

2-لذا در گام دوم باید دید از لحاظ اعتبار چگونه هستند که از این سایت لیست این مچلات را گرفته و بررسی تا مجله مورد نظر در این لیست نباشد

3- اگر مجله شرط اول را داشت و در لیست نبود ISI  معتبر است اما گاهی لازم است که حتما  IF  نیز مجله داشته باشد (مجلاتی که IF  داشته باشند معمولا در  wos (web of sceince)  نیز هستند) لذا می توان از اینفایل ضریب تاثیر انها را دانلود و به بررسی آنها پرداخت اگر مجله مورد نظر در این فایل اکسل بود  دیگر جای نگرانی از اعتبار مجله نیست

توجه داشته باشید بسیاری از مجلات کم اعتبار حتی ISI  ضریب تاثیری که در سایتشها نشان می دهند غیر واقعی است

به نمونه هایی از مجلات جعلی هم توجه کنید  لینک

اما برای نشریات داخل کشور مورد تایید وزاتین

فهرست نشریات معتبر تا تیر 94

فهرست وب سایت مجلات مجعلی