براي جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان_نامه چه کنیم؟

💠برای حل این مشکل پیشنهاد می شود مراحل ذیل را دنبال کنید:

1️⃣مرحله اول: جستجو در اصلی ترین منبع پایان نامه های فارسی یعنی وبسایت ایران داک است
http://www.irandoc.ac.ir/

2️⃣مرحله دوم: مراجعه به شبکه جامع سیمرغ(نوسا) و جستجو در این سامانه می باشد
http://simorgh.nosa.com/

3️⃣مرحله سوم: جستجو در سیکا یعنی سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد است
http://78.38.208.190/portal/tabid/86/Default.aspx

4️⃣مرحله چهارم:جستجو در طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی
🌐http://fa.projects.sid.ir/

5️⃣مرحله پنجم:سایت کتابخانه ملی واسناد

🌐www.nlai.ir

6️⃣مرحله ششم: مشورت با اساتید حوزه مدنظر