آموزش آباکوس

فایلهای اموزش اباکوس

تحلیل تیر دو سر گیردار به صورت سه بعدی

تحلیل فرکانس سد بتنی وزنی بصورت دو بعدی

تحلیل صفحه فلزی خم شده و اثر ارتعاش بر آن به صورت سه بعدی

تحلیل خرپا به صورت دو بعدی صفحه 152 کتاب اجزا محدود شاپور طاحونی

تحلیل اجزای محدود یک قاب دو بعدی با استفاده از نرم افزار آباکوس

تحلیل ستون بین مسلح به روش اجرای محدود

مدل سازی یک خرپای دو بعدی و تحلیل اجزای محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس

تحلیل تنش صفحه ای در یک صفحه ی سوراخ دار

تحلیل اجزا محدود خرپای فضایی

تحلیل اجزا محدود دیوار تحت انفجار

tension crack

مدل خرپا دو بعدی

اجزا محدوده اصلی (تحلیل ورقی)

تحلیل  خرپای 3 بعدی

تحلیل پیچش

تحلیل -تیر – ستون

تحلیل -خطاها

تحلیل دینامیکی غیرخطی قاب بتنی تحت

تحلیل کامپوزیت

تحلیل کمانش ستون

تحلیل ورق

تیر بتنی دو سرگیردار

خرپا دو بعدی

Related Post