برچسب: پژوهش

سایت های تشخیص سرقت علمی

سایت های تشخیص سرقت علمی نرم افزارها و  وب سایتهای بررسی سرقت علمی چند نمونه از این سایتها و نرم افزارها برای تشخیص سرقت علمی   Duplichecker Viper paper rater ithenticate turnitin Plagiarisma.Net crossref...