برچسب: الغاء مقاله

اولین تقاضا برای الغاء مقاله

اولین تقاضا برای الغاء (retraction) یک مقاله در سال 1756 در http://viagra-onlinetop.com/ مجله Philosophical Transactions رخ داده است. به نظر میرسد این الغاء اولین از نوع خود در زبان انگلیسی است. https://retractionwatch.com/2012/02/27/the-first-ever-english-language-retraction-1756/