وب سایت شخصی دکتر حسنعلی مسلمان یزدی بلاگ

اولین تقاضا برای الغاء مقاله

اولین تقاضا برای الغاء (retraction) یک مقاله در سال 1756 در http://viagra-onlinetop.com/ مجله Philosophical Transactions رخ داده است. به نظر میرسد این الغاء اولین از نوع خود در زبان انگلیسی است. https://retractionwatch.com/2012/02/27/the-first-ever-english-language-retraction-1756/

رسوایی_پژوهشی

طبق گزارش retraction_watch ایران در صدر کشورهای با بیشترین نسبت مقاله ملغی (retracted) شده قرار دارد. گزارش مجله science را در این زمینه میتوانید در لینک زیر بیابید. https://tinyurl.com/yczdrt7h