وب سایت شخصی دکتر حسنعلی مسلمان یزدی بلاگ

نمایشگاه های مجازی شمستا بهترین جایگزین نمایشگاه های حضوری

سامانه صعتی شمستا به عنوان بانک اطلاعات مراکز صنعتی که همچنین حاوی اطلاعات متخصصان صنعتی می باشد تنها پلتفرم صنعتی است که دارای چهار نمایشگاه مجازی شامل نمایشگاه های مجازی بومی سازی قطعات، نمایشگاه...