دسته: سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله سراسری آموزشی- پژوهشی “آیین پژوهشهای فنی مهندسی“ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان 1392 تاکنون عضو هیات مدیره  و مهندس ناظر شرکت ساختمانی...