دسته: جوایز و برترینها

جوایز و برتریها

 برتری ها، جوایز و نشانها پژوهشگر برتر  دانشگاه در سالهای 1385 ، 1389 و 1391و 1392و 1394 و 1396 انتخاب کتاب Braced Systems  به عنوان برترین تالیف کتاب منطقه در سال 1390 دانشجوی برتر...