دسته: آموزش آباکوس

آموزش آباکوس

آموزش آباکوس فایلهای اموزش اباکوس تحلیل تیر دو سر گیردار به صورت سه بعدی تحلیل فرکانس سد بتنی وزنی بصورت دو بعدی تحلیل صفحه فلزی خم شده و اثر ارتعاش بر آن به صورت...