نمرات دکترا سازه

نمرات دکترا سازه

روش تحقیق-زبان تخصصی-شماره دانشجویی

3802-16-15

1671-19-19

2239-19.5-19.5

6277-16-17

محاسبات نرم

5732-14

3989-18

2700-17

5726-17.5

6471-17

6598-15.5

3462-17.5

0191-15.5

3723-17.5

6739-16

8448-16.5

6511-17

 

مطالب مرتبط