معرفی چند سایت علمی برای جستجو و دانلود رایگان مقالات اوپن اکسس

1️⃣CORE
💢 https://core.ac.uk/

2️⃣ Directory of Open Access Journals یا DOAJ
💢https://doaj.org/

3️⃣ScienceOpen
💢https://www.scienceopen.com/

4️⃣Public Library of Science یا PLOS
💢https://www.plos.org/

5️⃣ Education Resources Information Center یا ERIC
💢https://eric.ed.gov/

6️⃣ Semantic Scholar
💢 https://www.semanticscholar.org/

@pairanian
@amirkabiriranian

مطالب مرتبط